นโยบายคุ้มครองสิทธิความเป็นส่วนตัวของอ็อบเซอร์วี่
บทนำ

บริษัท อินท์เจนซี่ จำกัด (“อินท์เจนซี่”, "อ็อบเซอร์วี่", "บริษัท" หรือ "ของบริษัท") พิจารณาว่าความเป็นส่วนตัวของท่านมีความสำคัญยิ่งต่อการบรรลุข้อผูกพันของบริษัท เพื่อเคารพและคุ้มครองสิทธิความเป็นส่วนตัวของท่าน บริษัทจึงยึดถือและปฏิบัติตามหลักการพื้นฐานดังนี้

 1. บริษัทใคร่ขอเรียนให้ท่านทราบถึงข้อมูลส่วนบุคคลที่จะต้องจัดเก็บรวบรวมและใคร่ขอความยินยอมจากท่านตามที่ท่านเห็นสมควรในการจัดเก็บรวบรวม ประมวลผล ใช้งาน หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน
 2. บริษัทจะระบุวัตถุประสงค์ของการเก็บรวบรวมและประมวลผลซึ่งข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน
 3. บริษัทจะเก็บรวบรวมเฉพาะข้อมูลที่จำเป็นสำหรับการปฏิบัติตามวัตถุประสงค์การใช้งาน ตามที่ได้ระบุไว้แล้วเท่านั้น
 4. บริษัทจะใช้หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านตาม วัตถุประสงค์ของการเก็บรวบรวมเท่านั้น เว้นแต่ได้รับความยินยอมจากท่าน หรือตามที่กฎหมายกำหนดหรืออนุญาต และบริษัทจะเก็บรักษาข้อมูลของท่านไว้ในระยะเวลาเท่าที่จำเป็นตามวัตถุประสงค์ดังกล่าวเท่านั้น
 5. บริษัทจะพยายามดำเนินการเพื่อให้เกิดความมั่นใจว่าข้อมูลส่วนบุคคลของท่านถูกต้องครบถ้วน และเป็นปัจจุบัน
 6. บริษัทจะจัดให้มีการใช้เทคนิคและมาตรฐานองค์กรที่เหมาะสมเพื่อคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน
 7. บริษัทจะจัดทำนโยบายและแนวทางปฏิบัติต่างๆ เพื่อให้การจัดการข้อมูลส่วนบุคคลของท่านมีความโปร่งใสเท่าที่จะเป็นไปได้
 8. ท่านมีสิทธิ์เข้าถึงและสามารถแก้ไขข้อมูลส่วนบุคคลของท่านให้ถูกต้องเหมาะสมภายใต้สิทธิของท่านตามที่กฎหมายกำหนด
 9. บริษัทจะรับผิดชอบต่อท่านและบริษัทยินดีรับฟังความคิดเห็นของท่านอันเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติตามหลักการและนโยบายคุ้มครองสิทธิความเป็นส่วนตัวตามที่กำหนดไว้โดยกฎหมาย
ขอบเขตของนโยบายคุ้มครองสิทธิความเป็นส่วนตัว
เป้าหมายของนโยบายคุ้มครองสิทธิความเป็นส่วนตัว

นโยบายคุ้มครองสิทธิความเป็นส่วนตัวนี้กล่าวถึงวิธีการที่อ็อบเซอร์วี่ใช้ในการจัดการและปกป้องข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน สิทธิ และทางเลือกต่างๆ ที่เกี่ยวเนื่องกับข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน นโยบายคุ้มครองสิทธิความเป็นส่วนตัวนี้ใช้บังคับกับข้อมูลส่วนบุคคลที่บริษัทเก็บรวบรวมจากท่านเมื่อท่านใช้แอปพลิเคชั่นเพื่อการติดต่อสื่อสารผ่านอ็อบเซอร์วี่ ("OBXERVI Application") บริการต่างๆ ที่มีให้เลือกในแอปพลิเคชั่นอ็อบเซอร์วี่ และแอปพลิเคชั่นอื่นที่รวมอยู่ในหรือทำงานร่วมกับแอปพลิเคชั่นอ็อบเซอร์วี่ (รวมเรียกว่า "แอปพลิเคชั่น") สำหรับข้อมูลส่วนบุคคลที่บริษัทเก็บรวบรวมจากท่าน เมื่อท่านเยี่ยมชมเว็บไซต์ ต่างๆ ที่บริษัทดูแลซึ่งเกี่ยวข้องกับแอปพลิเคชั่นต่างๆ ของบริษัท ("เว็บไซต์") (ทั้งแอปพลิเคชั่นและเว็บไซต์รวมเรียก "บริการ") และข้อมูลส่วนบุคคลที่เกี่ยวข้องกับท่านซึ่งได้รับจากผู้ใช้บริการรายอื่น นโยบายคุ้มครองสิทธิความเป็นส่วนตัวดังกล่าวนี้ใช้บังคับกรณีที่ท่านใช้บริการหรือส่วนใดของบริการดังกล่าวจากที่ใดก็ตาม

นโยบายคุ้มครองสิทธิความเป็นส่วนตัวที่ใช้บังคับกับบริการอื่นๆ ของอ็อบเซอร์วี่

ผู้ใช้อาจขอรับบริการเพิ่มเติมจากอ็อบเซอร์วี่หรือบริษัทในเครือของอ็อบเซอร์วี่ได้ (“บริการเพิ่มเติม”) เนื่องจากผู้ใช้แต่ละรายมีความต้องการและทางเลือกที่อาจแตกต่างกัน บริษัทจึงจัดให้มีนโยบายคุ้มครองสิทธิความเป็นส่วนตัวที่แยกต่างหาก หรือบันทึกต่อท้ายนโยบายคุ้มครองสิทธิความเป็นส่วนตัวนี้สำหรับบริการเพิ่มเติมที่เกี่ยวข้อง นโยบายคุ้มครองสิทธิความเป็นส่วนตัวที่แยกต่างหาก และบันทึกต่อท้ายต่างๆ นี้ จะอธิบายประเภทของข้อมูลที่บริษัทจัดเก็บรวบรวม วัตถุประสงค์การใช้งาน และนโยบายอื่นๆ ที่อาจใช้บังคับกับบริการเพิ่มเติมที่เกี่ยวข้องนั้นๆ เมื่อท่านเลือกใช้บริการเพิ่มเติม ท่านจะได้รับแจ้งเกี่ยวกับนโยบายคุ้มครองสิทธิความเป็นส่วนตัว หรือบันทึกต่อท้ายที่ใช้บังคับซึ่งเป็นส่วนเพิ่มเติม หรือแก้ไขจากนโยบายคุ้มครองสิทธิความเป็นส่วนตัวนี้ หลังจากนั้นท่านจึงจะสามารถเข้าถึงบริการเพิ่มเติมดังกล่าวได้ ขอเรียนให้ทราบว่าท่านสามารถตรวจสอบนโยบายคุ้มครองสิทธิความเป็นส่วนตัวและบันทึกต่อท้ายได้ตามบริการที่ใช้

ประเภทข้อมูลส่วนบุคคลที่บริษัทเก็บรวบรวม
ข้อมูลส่วนบุคคลที่อ็อบเซอร์วี่เก็บรวบรวม

ในการให้บริการแก่ท่าน อ็อบเซอร์วี่เก็บรวบรวม โอน และใช้งานข้อมูลประเภทต่างๆ ดังนี้

ข้อมูลเกี่ยวกับบัญชีผู้ใช้ของท่าน

เมื่อท่านสร้างบัญชีอ็อบเซอร์วี่เพื่อเข้าใช้บริการ (“บัญชีผู้ใช้”) อ็อบเซอร์วี่จะขอให้ท่านระบุหมายเลขโทรศัพท์ของท่าน ซึ่งถือเป็นข้อมูลที่จำเป็นเนื่องจากบริษัทอาจส่งข้อความผ่านเอสเอ็มเอสไปยังหมายเลขโทรศัพท์ที่ท่านได้ระบุไว้เพื่อตรวจจับและป้องกันอย่างต่อเนื่อง และเพื่อมิให้มีการใช้บริการโดยมิได้รับอนุญาต หรือใช้ในลักษณะฉ้อฉล หรือโดยมิชอบ นอกจากนี้บริษัทอาจใช้หมายเลขโทรศัพท์ที่ท่านลงทะเบียนไว้นี้ในการส่งข้อมูลสำคัญเกี่ยวกับบริการให้แก่ท่านอีกด้วย ทั้งนี้ ท่านยังสามารถเลือกสร้างบัญชี
อ็อบเซอร์วี่ได้โดยใช้บัญชีเฟสบุ๊คหรือบัญชีกูเกิ้ลแอคเคาท์หรือที่อยู่อีเมล์ของท่าน บริษัทขอเรียนให้ท่านทราบว่าบริษัทมิได้เก็บรหัสผ่านเฟสบุ๊คของท่าน

ข้อมูลอุปกรณ์และบันทึกการเข้าถึงเมื่อท่านใช้บริการของบริษัท

เมื่อท่านใช้บริการของบริษัท บริษัทอาจขอรับและเก็บรักษาข้อมูลการแสดงตัวตนทางอิเล็กทรอนิกส์ หรือบันทึกข้อมูลที่ได้มาโดยอัตโนมัติจากอุปกรณ์ของท่านบางรายการ อาทิ ประเภทอุปกรณ์ ประเภทระบบปฏิบัติการ ที่อยู่ไอพี ข้อมูลเบราว์เซอร์ รวมถึงประเภทและการตั้งค่าภาษา ตัวระบุเครื่อง ข้อมูลคุ๊กกี้ หรือตัวระบุแอปพลิเคชั่นบนโทรศัพท์เคลื่อนที่ ข้อมูลเหล่านี้เป็นข้อมูลที่จำเป็นสำหรับบริษัทในการตรวจจับและป้องกันอย่างต่อเนื่องเพื่อมิให้มีการใช้บริการโดยมิได้รับอนุญาต หรือใช้ในลักษณะฉ้อฉล หรือโดยมิชอบ ตลอดจนเพื่อให้บริการที่ท่านสามารถกำหนดเองได้ และเพื่อประสิทธิภาพสูงสุดสำหรับอุปกรณ์ของท่าน

ข้อมูลอื่นที่อ็อบเซอร์วี่อาจเก็บรวบรวม

เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพในการให้บริการ บริษัทจึงจัดให้มีฟังก์ชันเพิ่มเติม ซึ่งรวมถึงฟังก์ชันการเข้าถึงบัญชีของท่านได้จากอุปกรณ์หลายเครื่องเพื่อให้บริการที่มีประสิทธิภาพ สะดวกแก่การใช้งาน และเพลิดเพลินยิ่งขึ้น

 1. ท่านจะต้องแจ้งที่อยู่อีเมล์ของท่านแก่อ็อบเซอร์วี่เพื่อที่บริษัทจะได้เชื่อมโยงอุปกรณ์ของท่านเข้ากับบัญชีของท่าน บริษัทอาจส่งข้อมูลสำคัญเกี่ยวกับการดำเนินการของบริการให้แก่ท่านผ่านทางที่อยู่อีเมล์ตามที่ท่านได้ลงทะเบียนไว้
 2. ข้อมูลติดต่อสำหรับบริการช่วยเหลือลูกค้า [ระบุหรือไม่ก็ได้] ในบางกรณีท่านอาจประสงค์ที่จะติดต่อบริษัทเพื่อขอรับบริการช่วยเหลือจากเรา หากท่านติดต่อบริษัทผ่านแบบฟอร์มติดต่อของบริษัท หรือโดยวิธีการอื่นใด บริษัทอาจขอรับและเก็บรักษาข้อมูลใดๆ ที่ท่านเลือกระบุไว้ ซึ่งรวมถึงชื่อของท่าน ข้อมูลการติดต่อของท่าน เช่น ที่อยู่อีเมล์ หมายเลขโทรศัพท์ ตลอดจนข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับอุปกรณ์เคลื่อนที่ของท่าน หรือคอมพิวเตอร์ส่วนบุคคล อาทิ ประเภทอุปกรณ์และประเภทระบบปฏิบัติการของอุปกรณ์ดังกล่าว บริษัทจะใช้ข้อมูลนี้ในการแก้ไขและตรวจสอบปัญหาที่ท่านส่งมายังบริษัทเพื่อให้การช่วยเหลือแก่ท่าน และเพื่อปรับปรุงบริการช่วยเหลือลูกค้าของบริษัทต่อไป บริษัทอาจประมวลผลข้อมูลเหล่านี้ที่เกี่ยวข้องกับความช่วยเหลือที่ท่านร้องขอมาจัดการกับบัญชีผู้ใช้ของท่าน และเก็บข้อมูลเหล่านี้ไว้ตามบทบัญญัตินโยบายคุ้มครองสิทธิความเป็นส่วนตัว
ข้อมูลจากเว็บไซต์และแอปพลิเคชั่นต่างๆ ที่มีบริการของบริษัทรวมอยู่ด้วย [ระบุหรือไม่ก็ได้]

บริการของบริษัท และ/หรือ เว็บไซต์/แอปพลิเคชั่นต่างๆ ของบุคคลภายนอก อาจมีแอปพลิเคชั่นเสริมของบริษัทรวมอยู่ด้วย บริษัทอาจบันทึกข้อมูลการล็อกอินในอ็อบเซอร์วี่ของท่านผ่านการใช้งานแอปพลิเคชั่นเสริมดังกล่าว หรือได้รับยูอาร์แอลของเว็บไซต์ที่มีแอปพลิเคชั่นเสริมของบริษัทซึ่งท่านเยี่ยมชมขณะที่ท่านล็อกอินเข้าใช้บริการของบริษัทผ่านเบราว์เซอร์ของท่าน ขอเรียนให้ทราบว่าจะไม่มีการรับข้อมูลส่วนบุคคลของท่านจากเว็บไซต์หรือแอปพลิเคชั่นดังกล่าวที่มีแอปพลิเคชั่นเสริมของบริษัท หากท่านล็อกเอาท์จากบริการ

ข้อมูลที่สร้างขึ้นซึ่งเกี่ยวกับตัวเองและการแบ่งปันข้อมูลกับผู้อื่น
เนื้อหาที่ผู้ใช้สร้างขึ้นเอง [ระบุหรือไม่ก็ได้]

นอกจากข้อมูลตามรายละเอียดข้างต้น ท่านอาจเลือกตั้งค่าข้อมูลโปรไฟล์ (เช่น อ็อบเซอร์วี่ไอดี “ชื่อที่แสดง(Display Name)”, รูปโปรไฟล์ และการแสดงตัวตนของท่านกับผู้ใช้อ็อบเซอร์วี่รายอื่นในบริการ ยิ่งกว่านั้นท่านอาจเลือกที่จะสร้างเนื้อหาที่ผู้ใช้สร้างขึ้นเอง เช่น ข้อความที่เป็นตัวอักษรและข้อความเสียง รูปถ่าย วีดิทัศน์ ข้อมูลตำแหน่งทางภูมิศาสตร์ หรือข้อมูลติดต่อของเพื่อนในอ็อบเซอร์วี่ของท่าน และแบ่งปันเนื้อหาที่ผู้ใช้สร้างขึ้นเองนี้กับผู้ใช้รายอื่น ท่านอาจเลือกแบ่งปันเนื้อหาที่ผู้ใช้สร้างขึ้นเองของท่านมากหรือน้อยเพียงใดก็ได้ และสามารถเลือกว่าจะแบ่งปันเนื้อหาดังกล่าวกับผู้ใดขณะที่ท่านสร้างข้อความโดยการเลือกผู้รับเนื้อหาที่ผู้ใช้สร้างขึ้นเองของท่าน และ/หรือ ผ่านการตั้งค่าความเป็นส่วนตัวในแอปพลิเคชั่นอ็อบเซอร์วี่

ทั้งนี้ โปรดทราบว่าข้อมูลโปรไฟล์และเนื้อหาที่ผู้ใช้สร้างขึ้นเองซึ่งท่านแบ่งปันกับบุคคลอื่นนี้สามารถคัดลอก จัดเก็บ หรือเผยแพร่โดยผู้รับเนื้อหาดังกล่าว และมีความเป็นไปได้ที่จะสามารถเข้าถึงโดยบุคคลภายนอกผู้มิได้มุ่งหมายให้เป็นผู้รับเช่นกัน เนื่องจากเป็นข้อมูลดิจิทัล บริษัทใคร่ขอให้ท่านระมัดระวังและรอบคอบเมื่อท่านจะสร้างและแบ่งปันข้อมูลส่วนบุคคลหรือเนื้อหาของท่านแก่บุคคลอื่น

บริษัทใช้และจัดการข้อมูลของท่านอย่างไร
อ็อบเซอร์วี่นำข้อมูลไปใช้อย่างไร

ในการให้บริการและบริการเพิ่มเติมอื่นใดนั้น อ็อบเซอร์วี่ซึ่งเป็นผู้ควบคุมข้อมูลหรือผู้ร่วมควบคุมข้อมูลจะใช้ ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเพื่อวัตถุประสงค์ตามนโยบายคุ้มครองสิทธิความเป็นส่วนตัวดังนี้

 1. เพื่อตรวจสอบตัวตนของท่าน
 2. เพื่อให้ท่านใช้บัญชีอ็อบเซอร์วี่ของท่านบนอุปกรณ์หลายเครื่อง และถ่ายโอนบัญชีอ็อบเซอร์วี่ของ ท่านไปยังอุปกรณ์อีกเครื่องหนึ่งได้
 3. เพื่อให้ท่านสามารถซิงค์ (Sync) กับแอปพลิเคชั่นอื่นของอ็อบเซอร์วี่ และเพื่อแบ่งปันข้อมูลระหว่าง แอปพลิเคชั่นต่างๆ ที่ท่านใช้
 4. เพื่อตอบกลับคำขอที่ท่านอาจมีในการใช้บริการเพิ่มเติมของอ็อบเซอร์วี่
 5. เพื่อดูแลตรวจจับและป้องกันมิให้มีการใช้บริการโดยมิได้รับอนุญาต หรือใช้ในลักษณะฉ้อฉล หรือ ในทางมิชอบ
 6. เพื่อปรับปรุง และ/หรือ ทำให้เหมาะสมสำหรับบริการและบริการเพิ่มเติม
 7. เพื่อให้บริษัทสามารถให้บริการช่วยเหลือลูกค้า และตอบข้อซักถามและข้อเรียกร้องของท่านได้ อย่างมีประสิทธิภาพ

เพื่อให้บริการและบริการเพิ่มเติมแก่ท่านและเพื่ออนุญาตให้ท่านส่งเนื้อหาที่ผู้ใช้สร้างเองของท่านให้แก่ผู้ใช้อ็อบเซอร์วี่รายอื่น

 1. เพื่อสำรวจผู้ใช้
 2. เพื่อจัดหาข้อมูลเกี่ยวกับบริการและบริการเพิ่มเติมให้แก่ท่าน
 3. เพื่อวัดประสิทธิผลของโฆษณาที่บริษัทแสดงในอินเทอร์เน็ตหรือในสื่ออื่น
 4. เพื่อแจ้งให้ท่านทราบเกี่ยวกับข้อมูลสำคัญอื่นที่เกี่ยวข้องกับบริการและบริการเพิ่มเติม หากจำเป็น
 5. เพื่อระบุผู้ชนะการประกวดในกิจกรรมส่งเสริมการขายต่างๆ และส่งของรางวัลให้แก่ผู้ชนะ ตลอด
 6. จนจัดส่งผลิตภัณฑ์และบริการที่ซื้อ
 7. เพื่อรวบรวมข้อมูลทางด้านสถิติโดยไม่เปิดเผยตัวตนอันเกี่ยวเนื่องกับบริการและบริการเพิ่มเติมและ
 8. เพื่อปฏิบัติตามกฎหมายที่ใช้บังคับหรือปฏิบัติหน้าที่ตามกฎหมาย

อย่างไรก็ตาม หากบริษัทแจ้งให้ท่านทราบถึงวัตถุประสงค์การใช้งานที่เฉพาะเจาะจงเพิ่มเติมใน ขณะที่บริษัทขอรับข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน หรือโดยวิธีการอื่น การแจ้งดังกล่าวจะใช้แทนวัตถุประสงค์การใช้งานทั่วไปที่กำหนด

อ็อบเซอร์วี่จะปกป้องข้อมูลส่วนบุคคลอย่างไร

ในการดำเนินการตามพันธะหน้าที่สำหรับการเคารพและคุ้มครองสิทธิความเป็นส่วนตัวของท่าน และการเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลของท่านไว้เป็นความลับ อ็อบเซอร์วี่ได้ปรับใช้เทคนิคและมาตรฐานความปลอดภัยขององค์กรที่เหมาะสม รวมถึงมาตรการป้องกันตามมาตรฐานของอุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้องเพื่อป้องกันการเข้าถึงหรือเปิดเผยข้อมูลการใช้งานโดยมิชอบ การเปลี่ยนแปลงแก้ไข หรือการทำลายข้อมูลของท่านโดยมิได้รับอนุญาต

 1. เนื่องจากไม่มีวิธีการส่งข้อมูลทางอิเล็กทรอนิกส์ใด หรือวิธีการจัดเก็บข้อมูลใดที่สมบูรณ์แบบ หรือ ป้องกันการเจาะผ่านได้ บริษัทจึงไม่อาจรับประกันได้ว่าข้อมูลส่วนบุคคลของท่านจะปลอดภัยโดย เบ็ดเสร็จจากการบุกรุกในระหว่างการส่งข้อมูลหรือจัดเก็บเข้าระบบของบริษัท
 2. เพื่อคุ้มครองสิทธิความเป็นส่วนตัวของท่านและเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลของท่านไว้เป็นความลับ บริษัทจำเป็นต้องขอความร่วมมือจากท่าน โปรดอย่าให้รหัสผ่านของท่านแก่บุคคลอื่น หรือใช้รหัสผ่านเดียวกันกับที่ท่านใช้สำหรับบริการอื่น นอกจากนี้ โปรดแจ้งให้บริษัททราบในกรณีที่ท่านสงสัยว่ามีการใช้บัญชีของท่านโดยมิได้รับอนุญาต หรือมีการละเมิดการรักษาความปลอดภัยอื่นใดผ่านแบบฟอร์มติดต่อของบริษัท
ข้อมูลส่วนบุคคลถูกส่งและจัดเก็บ ณ ที่ใด

เพื่อให้บริการด้วยความน่าเชื่อถือและอย่างมีความรับผิดชอบ อ็อบเซอร์วี่จะประมวลผลและจัดเก็บข้อมูลของท่านในเซิร์ฟเวอร์รักษาความปลอดภัยซึ่งอาจอยู่ในประเทศต่างๆ ทั่วโลก ทั้งนี้การถ่ายโอนข้อมูลทั้งหมดดังกล่าวจะต้องเป็นไปตามข้อกำหนดของกฎหมายที่ใช้บังคับ

อ็อบเซอร์วี่จะเก็บข้อมูลไว้นานเท่าใด

อ็อบเซอร์วี่จะจัดเก็บข้อมูลส่วนบุคคลที่ท่านระบุไว้ตลอดระยะเวลาที่บัญชีของท่านยังคงใช้งานอยู่ ซึ่งเป็นระยะเวลาเท่าที่จำเป็นในการบรรลุวัตถุประสงค์การใช้งานตามรายละเอียดในนโยบายคุ้มครองสิทธิส่วนตัวนี้ หรือเพื่อปฏิบัติตามกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้อง

บริษัทอาจเก็บข้อมูลส่วนบุคลของท่านไว้แม้ในระยะเวลาภายหลังจากที่บัญชีของท่านปิดหรือยุติแล้ว หากมีความจำเป็นตามสมควรที่จะต้องเก็บไว้ดังนี้

 1. เพื่อปฏิบัติตามกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้อง หรือหน้าที่ตามกฎหมาย
 2. เพื่อให้บริการช่วยเหลือลูกค้าได้อย่างครบถ้วนสมบูรณ์
 3. เพื่อระงับข้อพิพาทระหว่าง หรือ ที่มีกับผู้ใช้อ็อบเซอร์วี่ตลอดระยะเวลาที่ใช้บังคับได้ หรือ
 4. เพื่อตรวจจับและป้องกันมิให้มีการใช้บริการโดยมิได้รับอนุญาต หรือใช้ในลักษณะฉ้อฉล หรือโดยมิชอบ
อ็อบเซอร์วี่ใช้ผู้ให้บริการหรือตัวแทนให้บริการภายนอกหรือไม่สำหรับการให้บริการ

ในบางครั้งอ็อบเซอร์วี่จำเป็นต้องขอให้ผู้ให้บริการซึ่งเป็นบุคคลภายนอกประมวลผลข้อมูลของผู้ใช้ที่อาจรวมถึงข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน บริษัทคัดเลือกผู้ให้บริการซึ่งเป็นบุคคลภายนอกดังกล่าวในลักษณะเคร่งครัด และบริษัทจะใช้ความพยายามตามสมควรเพื่อให้มั่นใจว่าผู้ให้บริการซึ่งเป็นบุคคลภายนอกได้วางระบบการจัดการข้อมูลและการควบคุมภายในองค์กรที่มีความเหมาะสมและปลอดภัย และบริษัทได้กำหนดหน้าที่ภายใต้สัญญาสำหรับผู้ให้บริการดังกล่าวเพื่อให้ผู้ให้บริการปฏิบัติตามกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้องสำหรับการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล นอกจากนี้ บริษัทยังกำหนดให้ผู้ให้บริการซึ่งเป็นบุคคลภายนอกดังกล่าวเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเฉพาะเพียงภายในขอบเขตที่จำเป็นตามคำสั่งและวัตถุประสงค์ของบริษัทเท่านั้น

อ็อบเซอร์วี่ให้ข้อมูลแก่บุคคลภายนอกหรือไม่

นอกเหนือจากรายละเอียดข้างต้นในนโยบายคุ้มครองสิทธิความเป็นส่วนตัวนี้ และนโยบายคุ้มครองสิทธิความเป็นส่วนตัว หรือบันทึกต่อท้ายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง อ็อบเซอร์วี่จะไม่ให้ข้อมูลของท่านแก่บุคคลอื่นใดโดยปราศจากความยินยอมจากท่าน เว้นแต่ว่าบริษัทจะเชื่อโดยสุจริตใจว่าบริษัทจำเป็นหรือได้รับอนุญาตให้ดำเนินการดังกล่าวตามที่กำหนดโดยกฎหมาย

อ็อบเซอร์วี่ใช้คุกกี้ (Cookies) หรือเทคโนโลยีอื่นที่คล้ายคลึงกันหรือไม่

บริษัทใช้คุกกี้หรือเทคโนโลยีอื่นสำหรับการจัดเก็บเฉพาะที่มีลักษณะคล้ายคลึงกัน คุกกี้คือ แฟ้มข้อมูลย่อยที่ได้รับการเก็บรักษาไว้ในคอมพิวเตอร์ของท่าน เมื่อท่านเข้าเยี่ยมชมเว็บไซต์ แฟ้มข้อมูลนี้จะเก็บข้อมูลที่เว็บไซต์สามารถใช้อ่านได้เมื่อท่านเข้าเยี่ยมชมเว็บไซต์นั้นในวันข้างหน้า ข้อมูลคุ๊กกี้บางรายการมีความจำเป็นเพราะหากไม่แล้ว เว็บไซต์จะไม่สามารถทำงานได้อย่างเหมาะสม ส่วนข้อมูลคุกกี้อื่นๆ นั้นจะช่วยอำนวยความสะดวกให้แก่ผู้เข้าเยี่ยมชมโดยการจดจำชื่อผู้ใช้ (Username) ในลักษณะที่ปลอดภัยและตามภาษาที่ท่านเลือก คุกกี้มีไว้เพื่อให้ท่านไม่จำเป็นต้องกรอกข้อมูลเดิมในแต่ละครั้งที่ท่านเข้าเยี่ยมชมเว็บไซต์ เราใช้คุ๊กกี้เพื่อ:

 1. ช่วยบริษัทในการรักษาข้อมูลเซสชัน (Session) ของท่านเมื่อท่านใช้บริการ และ/หรือ บริการเพิ่มเติม
 2. เพิ่มประสิทธิภาพในการรักษาความปลอดภัยของระบบ
 3. เก็บค่าพึงใจ (Preference) และให้บริการที่กำหนดค่าตามความต้องการของท่าน และช่วย บริษัทในการทำความเข้าใจว่าประชาชนใช้บริการอย่างไรเพื่อปรับปรุงบริการ
ทางเลือกและสิทธิของท่าน

มีความเป็นไปได้ที่อ็อบเซอร์วี่อาจได้รับข้อมูลส่วนบุคคลที่เกี่ยวกับบุคคลที่มิใช่ผู้ใช้บริการในปัจจุบัน ขอเรียนให้ทราบว่าไม่ว่าท่านจะเป็นผู้ใช้บริการหรือไม่ ท่านสามารถเลือกและมีสิทธิต่างๆ ตามหัวข้อนี้หากบริษัทเก็บข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน

ควบคุมข้อมูลอย่างไร

ภายใต้กฎหมายที่ใช้บังคับ (รวมถึงข้อยกเว้นหรือบทยกเว้นภายใต้กฎหมายดังกล่าว) ท่านอาจมีสิทธิเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน สิทธิในการแก้ไขข้อผิดพลาดในข้อมูลส่วนบุคคลให้ถูกต้อง และสิทธิคัดค้านตามมูลเหตุแห่งกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการประมวลผลซึ่งข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน ท่านสามารถใช้สิทธิได้โดยตรงภายในแอปพลิเคชั่นอ็อบเซอร์วี่เมื่อใดก็ได้ ยกตัวอย่างเช่น

ในรายการเลือก "โปรไฟล์ (Profile)" สำหรับส่วนการตั้งค่า (Settings) ในแอปพลิเคชั่น ท่านสามารถยืนยัน และ/หรือ แก้ไขหมายเลขโทรศัพท์ของท่าน และท่านยังสามารถยืนยันและแก้ไขชื่อที่แสดง และรูปโปรไฟล์ของท่านอีกด้วย และ

 1. ในรายการเลือก "บัญชี (Accounts)" สำหรับการตั้งค่า (Settings) ในแอปพลิเคชั่น ท่านสามารถ ยืนยันที่อยู่อีเมล์ที่ลงทะเบียนของท่านได้ และท่านยังสามารถปิดการเชื่อมต่อกับบัญชีเฟซบุ๊กหรือ บัญชีกูเกิ้ลแอคเคาท์ได้อีกด้วย
 2. เพื่อการใช้สิทธิใดๆ ของท่านภายใต้ข้อกำหนดกฎหมาย ท่านอาจติดต่อบริษัทผ่านแบบฟอร์มติดต่อ เมื่อตรวจสอบตัวตนของท่านแล้ว บริษัทจะตอบรับคำขอของท่านภายในระยะเวลาที่เหมาะสมและ ตามที่กำหนดโดยกฎหมาย หากท่านประสงค์ที่จะส่งคำขออย่างเป็นลายลักษณ์อักษรมายังบริษัท
 3. หากท่านไม่ประสงค์จะใช้บริการอีกต่อไป หรือหากท่านไม่ประสงค์ที่จะยินยอมให้อ็อบเซอร์วี่เก็บ รวบรวมและใช้งานข้อมูลส่วนบุคคลของท่านอีกต่อไป ท่านสามารถลบแอปพลิเคชั่นอ็อบเซอร์วี่ บนโทรศัพท์มือถือของท่านได้ทันที
ต้องดำเนินการอย่างไรกรณีเปลี่ยนแปลง

หากท่านต้องการเปลี่ยนแปลงกรณีที่ท่านประสงค์จะแบ่งปันหรือเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับการบริการ ท่านสามารถเปลี่ยนแปลงการตั้งค่าได้ในแอปพลิเคชั่นอ็อบเซอร์วี่ ยกตัวอย่างเช่น เรื่องที่เกี่ยวข้องกับข้อมูลโปรไฟล์ของท่าน (เช่น รูปโปรไฟล์ของท่าน ชื่อที่แสดง ข้อมูลในการติดต่อ)

 1. ให้ผู้ใช้อ็อบเซอร์วี่รายอื่นติดต่อท่านโดยใช้อ็อบเซอร์วี่ของท่านได้ หรือ
 2. ลงทะเบียนที่อยู่อีเมล์ของท่าน หรือ
 3. ลงทะเบียนบัญชีกูเกิ้ลแอคเคาท์ของท่าน หรือ
 4. เชื่อมต่อบัญชีของท่านกับเฟซบุ๊ก
ข้อมูลอื่นที่สำคัญ
คำถาม/ข้อเสนอแนะ/ข้อสงสัย

หากท่านมีคำถาม ข้อเสนอแนะ หรือข้อสงสัยใดที่เกี่ยวข้องกับนโยบายคุ้มครองสิทธิความเป็นส่วนตัวนี้ หรือนโยบาย หรือแนวทางปฏิบัติการคุ้มครองสิทธิความเป็นส่วนตัวอื่นๆ ของบริษัท โปรดติดต่อหรือทำหนังสือมายังบริษัทได้ที่

INTGENXE CO., LTD.
99/77 หมู่บ้านสิรภัทร2 ถนนรัตนาธิเบศร์ ตำบลไทรม้า อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี 11000 ประเทศไทย

การเปลี่ยนแปลงแก้ไขนโยบายคุ้มครองสิทธิความเป็นส่วนตัวนี้

บริษัทอาจเปลี่ยนแปลงแก้ไขนโยบายคุ้มครองสิทธิความเป็นส่วนตัวของบริษัทเป็นครั้งคราวด้วยเหตุผลหลายประการ รวมถึงการปรับปรุงแนวทางปฏิบัติอันเกี่ยวเนื่องกับการคุ้มครองสิทธิความเป็นส่วนตัวของบริษัทให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงบริการของบริษัท และเพื่อปฏิบัติตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง เมื่อบริษัทเปลี่ยนแปลงแก้ไขสาระสำคัญของนโยบายคุ้มครองสิทธิความเป็นส่วนตัวของบริษัท บริษัทจะแจ้งให้ท่านทราบในบริการของบริษัท หรือโดยวิธีการอื่นใดตามที่บริษัทเห็นสมควร บริษัทแนะนำให้ท่านตรวจสอบการเปลี่ยนแปลงแก้ไขดังกล่าวด้วยความรอบคอบ หากท่านเห็นด้วยกับการเปลี่ยนแปลงแก้ไขดังกล่าว โปรดใช้บริการของบริษัทต่อไป อย่างไรก็ตาม หากท่านไม่เห็นด้วยกับการเปลี่ยนแปลงแก้ไขและไม่ประสงค์จะใช้บริการของบริษัทอีกต่อไป ท่านอาจเลือกปิดบัญชีของท่านได้ ซึ่งการที่ท่านใช้บริการของบริษัทต่อไปภายหลังจากที่ได้รับแจ้งเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงแก้ไข หรือได้มีการประกาศในบริการของบริษัทแล้วถือว่าท่านยอมรับการเปลี่ยนแปลงแก้ไขและยินยอมปฏิบัติตามนโยบายคุ้มครองสิทธิความเป็นส่วนตัวที่ได้เปลี่ยนแปลงแก้ไขแล้วดังกล่าว